விண்ணப்பிக்கத் தொடங்கும் முன்னர் இங்கே வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிக்கையை (NOTIFICATION) கவனமாகப் படித்துத்தெரிந்து கொள்ளுமாறு விண்ணப்பதாரர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். Candidates are requested to go through the NOTIFICATION published here carefully before starting to apply.

About Us

State Recruitment Bureau (SRB) is a statutory body, constituted by the Government of Tamil Nadu under Section 74 of the Tamil Nadu Cooperative Societies Act 1983 vide G.O. (Ms) No. 04, Co-operation, Food and Consumer Protection (CJ1) Department, dated 05.01.2016, for the direct recruitment of paid officers and servants for employment in all categories of registered apex co-operative societies as specified in rules 150 and 151 of the Tamil Nadu Co-operative Societies Rules, 1988 under the control of the Registrar of Cooperative Societies. .